සීමාසහිතජියැන්ග්සුෂුවාන්යැංවෛද්යඋපකරණසමාගම2001දීආරම්භකරනලදඅතරඑයමීටර්18000කභූමිප්රදේශයක්ආවරණයකරයි。එහිලියාපදිංචිප්රාග්ධනයයුවාන්මිලියන20දක්වාළඟාවේ。විකලාංගබද්ධකිරීම්නිෂ්පාදනය,විකිණීමසහසේවයසඳහාපර්යේෂණහාසංවර්ධනකටයුතුසඳහාකැපවූජාතිකව්යාපාරයක්ලෙසඅපිජාතිකපේටන්ට්බලපත්රකිහිපයක්ලබාගෙනඇත්තෙමු。

තවත්කියවන්න
Baidu