دجيانګشووانګيانګطبيوسایلوشرکت،لپه2001کېتاسیسشوی،د18،000平方米ساحهپوښي،پهشمولدفرشساحه15،000平方米。د دې راجسټر شوې پانګه 20 ملیون یوآن ته رسي。دیوېمليتصدۍپهتوګهچېد研发،تولید،پلوراوداورتوپيډیکامپلانټونوخدمتتهوقفشوی،موږڅومليامتیازونهترلاسهکړي。

نورییولوله
Baidu