Видео

肱骨远端内侧锁定钢板

Көп Октук Дисталдык Латералдык Тибия

锁骨钩锁定钢板

肱骨Y形

锁骨远端

肱骨远端外侧

Капталдуу Тибия бөксө тоосу

胫骨远端内侧

胫骨远端外侧

腓骨远端前外侧

腓骨远端前外侧

腓骨远端前外侧

尺骨鹰嘴

桡骨远端掌侧

掌侧桡骨远端斜小Чң

腓骨后外侧

腓骨外侧远端

Көп октук дисталдык сөөктөр

股骨颈Ⅰ型

Көп Октук Тибия бөксө тоосу

Тибия бөксө тоосу

多轴肱骨

Клавикуланы калыбына келтирүү 7 тешик

锁骨


Baidu