גגאנגסויתמורויושותושותושות2001,משתרעתעתשטחשטח18,000משתרעתרצפהצפהשלמעל15,000מ"רשוםשלהמגיעעללליואן。כמיזםלאומיהמוקדשמוקדשמוקדש"פ,依据,מכירההירותותשליםםרטופדיים,השגנומורהיתםמיים。

קראא.
Baidu