જિઆંગસુશુઆંગયાંગમેડિકલઇન્સ્ટ્રુમેન્ટકું。લિમિટેડનીસ્થાપના2001માંકરવામાંઆવીહતી,તે18,000એમ2નાક્ષેત્રનેઆવરીછેછે,જેમાં15,000એમ2થીવધુનાએરિયાનોસમાવેશથાયછે。તેનીનોંધાયેલમૂડી20મિલિયનયુઆનસુધીપહોંચેછે。આરએન્ડડી,ઉત્પાદન,વેચાણઅનેઓર્થોપેડિકપ્રત્યારોપણનીસેવાનેસમર્પિતરાષ્ટ્રીયઉદ્યોગતરીકે,અમેઘણારાષ્ટ્રીયપેટન્ટમેળવ્યાછે。

વધુવાંચો
Baidu