شرکتابزارپزشکیجیانگسو双阳،آم爱游戏手机版下载وزشیویبولیتیندرسال2001تاسیسشد،مساحمت18000ترمربع،ازجملهیکطبقهطبقهبیشاز15000مترمربعراپوششمیدهد。سرمایه ثبت شده آن به 20 میلیون یوان می رسد。مابهعنوانیکشرکتملیاختصاصدادهشدهبهتحقیقوتوسعه،تولید،فروشوخدماتایمپلنتهایارتوپدی،چندینحقثبتاختراعملیبهدستآوردهایم。

ادامهمطلب
Baidu